KONFERENCJA "CZYSTOŚĆ I BRUD, WOKÓŁ PRZEŁOMU BAKTERIOLOGICZNEGO XIX WIEKU"

KONFERENCJA "CZYSTOŚĆ I BRUD, WOKÓŁ PRZEŁOMU BAKTERIOLOGICZNEGO XIX WIEKU"

Wiek XIX był czasem bezprecedensowych przemian, które w przypadku zachodniego kręgu cywilizacyjnego, zaszły niemal w każdej sferze działalności człowieka. Postęp naukowy, techniczny i gospodarczy spowodował zmianę stylu życia oraz mentalności. Przeobrażenia te przyczyniły się do znacznej poprawy warunków bytowych, lecz także zrodziły nowe problemy społeczne, których rozwiązanie obiecywały powstające wówczas idee i koncepcje, takie jak ruchy rewolucyjne, pozytywizm, czy eugenika. Mimo upływu czasu i przewartościowania wielu ówczesnych pomysłów, wiek XIX należy postrzegać jako fundament obecnych standardów cywilizacyjnych. Stulecie to przyniosło ze sobą także rewolucję w sposobie rozumienia i określania zasad higienicznych. Przełom ten został spowodowany sformułowaniem w 2 poł. XIX w.paradygmatu bakteriologicznego, który mimo początkowego oporu tradycjonalistów, upowszechnił się i obowiązuje do dziś. Proces tworzenia i popularyzacji nowego standardu, mimo jego przełomowego charakteru, nie był jednak natychmiastowy. Indywidualny i zarazem masowy – społeczny wymiar nowoczesnej koncepcji higieny powodował, że przykuwała ona uwagę lekarzy, prawodawców, polityków, architektów i moralistów, będących zarówno zwolennikami, jak i przeciwnikami paradygmatu bakteriologicznego.

Każda epoka wypracowywała własny sposób pojmowania czystości i brudu, a w związku z tym także i oryginalną koncepcję higieny. Celem niniejszej konferencji, jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie w jaki sposób do problemu higieny podchodzili ludzie w „długim wieku XIX” (1789 - 1914)? Do udziału w tym interdyscyplinarnym przedsięwzięciu zapraszamy: historyków różnych specjalności, których zainteresowania dotyczą powyższego okresu, a w szczególności badaczy dziejów: medycyny, nauki, techniki, kultury oraz sztuki. Zamiarem organizatorów jest kontynuowanie tym samym cyklu konferencji naukowych poświęconych kwestii higieny na przestrzeni dziejów – od starożytności po XX w.