Czernik Jerzy REKTOR AM WE WROCLAWIU 1993-1999

Czernik Jerzy REKTOR AM WE WROCLAWIU 1993-1999

                Prof. Jerzy Czernik urodził się 5 czerwca 1938 roku w Litwinówce na kresach wschodnich. Ojciec był legionistą, a ojcem chrzestnym  był najbliższy współpracownik marszałka Piłsudskiego płk Walery Sławek. W roku 1940 wraz z rodziną wywieziony zostaje na Sybir, gdzie umiera ojciec. W roku 1946 rodzina  przyjeżdża do Legnicy , tutaj pozostaje do matury. Dyplom lekarza uzyskuje w Akademii Medycznej we Wrocławiu w roku 1964. W latach 1965-67 odbywa dwuletnią okresową służbę wojskową, a w roku 1967 rozpoczyna pracę w Klinice Chirurgii Dziecięcej początkowo jako asystent PSK, a od roku 1971 jako nauczyciel akademicki. Uzyskuje specjalizację z anestezjologii i chirurgii dziecięcej, w roku 1985 broni pracy doktorskiej pt.: „Badania doświadczalne i kliniczne nad  zachowaniem się poziomu miedzi w surowicy krwi w chorobach ropnych u dzieci”. Praca habilitacyjna nosi tytuł „Ropniaki opłucnej u dzieci-badania doświadczalne i kliniczne”. Kolokwium habilitacyjne miało miejsce w roku 1984, rok później uzyskuje stanowisko docenta, tytuł profesora uzyskuje  w roku 1991, a profesorem zwyczajnym zostaje w roku 1996. W roku 1985 zostaje mianowany kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Dziecięcej, którą to funkcję pełni przez 23 lata czyli do chwili przejścia na emeryturę w roku 2008.

                Po objęciu stanowiska kierownika kliniki priorytetem działań organizacyjnych było stworzenie oddziału intensywnej opieki dla noworodków  i niemowląt. Jego utworzenie przyczyniło się do spektakularnego zmniejszenia  śmiertelności niemowląt z najcięższymi wadami wrodzonymi i wyniki leczenia stały się porównywalne z wynikami europejskimi. Dało to podstawę do rozszerzenia zakresu operacji i wdrażania nowych technik operacyjnych . Prof. Czernik wprowadził do chirurgicznego leczenia dzieci techniki endoskopowe i obecnie jego uczeń prof. Patkowski należy do czołówki europejskiej endoskopowego leczenia wrodzonego zarośnięcia przełyku, a klinika jest wiodącym ośrodkiem endoskopowej chirurgii dziecięcej w Polsce i Europie.

                W roku  2001 Klinika przekształcona została w Klinikę Chirurgii i Urologii Dziecięcej. Wczesne rozpoznanie i leczenie wad wrodzonych układu moczowego, wprowadzenie metod endoskopowego leczenia odpływów pęcherzowo-moczowodowych zapobiegające destrukcji nerek  spowodowało ogromny postęp w leczeniu tej jednostki chorobowej. Wprowadzono do praktyki klinicznej badania czynnościowe układu moczowego, co pozwoliło na precyzyjne ustalenie skomplikowanych w swej patogenezie zaburzeń  i ustalenie wskazań odnośnie wyboru metody  leczenia (zachowawcze czy operacyjne). Wprowadzono nowoczesne metody powiększania pęcherza moczowego u dzieci z przepuklinami oponowo-rdzeniowymi.

                W  dziedzinie onkologii dziecięcej głównym  problemem było chirurgiczne leczenie nowotworowych guzów litych. Zastosowanie nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych i udział w międzynarodowych programach badawczych spowodował spektakularny wzrost przeżyć i remisji w leczeniu nowotworów litych u dzieci. W dziedzinie torakochirurgii zdobyto nowe doświadczenia w leczeniu dzieci z guzami śródpiersia. Wprowadzono nowoczesną, małoinwazyjną metodę leczenia deformacji klatki piersiowe, leczenia guzów żebra i ściany klatki piersiowej. W klinice prowadzono również badania nad odpornością tkankową i komórkową dzieci poddanych urazowi operacyjnemu oraz rozległym oparzeniom termicznym.

                Prof. Czernik  szkolił się w licznych ośrodkach zagranicznych między innymi w  Glasgow w Szkocji, w Houston i Bostonie, w Bremie , Berlinie, Lucernie , Hanowerze,  Kobe w Japonii. Brał również udział w wielu  kongresach krajowych i zagranicznych wygłaszając referaty i przewodnicząc sesjom naukowym. Jest członkiem wielu Towarzystw Naukowych, następujące towarzystwa obdarzyły go godnością członka honorowego: Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych, Jugosłowiańskie  Chirurgów Dziecięcych, Bałtyckie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych.  Od roku 2000 był w zespole doradców International Adviser Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow, ponadto w roku 2004 jako jedyny Polak-Chirurg dziecięcy uzyskał Fellowship w\w  Kolegium.

                Wszystkie te osiągnięcia sprawiły, że Klinika Chirurgii Dziecięcej zaliczana jest czołówki polskich ,a niektórych dziedzinach europejskich ośrodków chirurgii dziecięcej. Od roku 1993 przez 17 lat  prof. Czernik był  Konsultantem Krajowym ds. Chirurgii Dziecięcej, w latach 2000-2003 był prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, w latach prezydentury Lecha Wałęsy był członkiem Rady ds. Służby  Zdrowia przy Prezydencie RP.

                Prof. Czernik jest autorem i współautorem ponad 250 prac naukowych. Był promotorem 9 doktoratów, recenzentem 24 prac doktorskich i 13 prac habilitacyjnych oraz 9 wniosków do tytułu profesora. Jest redaktorem i autorem rozdziałów w nowoczesnym podręczniku „Chirurgia dziecięca” i „Powikłania w chirurgii dziecięcej” wydanych przez PZWL. Jest również redaktorem i autorem rozdziałów poświęconych chirurgii dziecięcej w podręcznikach „Chirurgia praktyczna” pod redakcją prof. Szmidta i „Chirurgia” pod redakcją prof. Noszczyka. Ponadto był redaktorem dwóch skryptów  przeznaczonych dla studentów.

                W latach 1993 został wybrany przez środowisko akademickie na stanowisko Rektora Akademii Medycznej, którą to funkcję pełni przez dwie kadencje tj do roku 1999. Głównym zadaniem jakie postawił sobie na czas swojej kadencji było wznowienie budowy Nowej Akademii Medycznej. Kończąc kadencję pozostawił swemu następcy mocno zaawansowaną inwestycję a także bezpieczeństwo dalszego wzrastającego finansowania z budżetu Państwa.

          W roku 2008  został laureatem nagrody m. Wrocławia ,a w roku 2009 otrzymał doktorat honoris causa Akademii Medycznej we Wrocławiu. Za swoją działalność  odznaczany był wielokrotnie nagrodami Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu, pięciokrotnie otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski .Otrzymał też medal im. prof. Jana Kossakowskiego „serere ne dubites”

                Prof. Czernik miał żonę Krystynę, która była stomatologiem. Mieli dwoje dzieci i troje wnuków. Prywatnie był uroczym człowiekiem, w swoim postępowaniu i wyglądzie był bardzo eleganckim mężczyzną kochanym przez kobiety. Zostawił po sobie grono wykształconych wszechstronnie chirurgów dziecięcych, w tym 3 profesorów. Umarł po długiej chorobie, którą znosił pogodnie i z godnością  20 stycznia 2010 roku. Jest pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.

Żona Krystyna i wieloletnia sekretarka Maria Osińska (Pani Maria odeszła w listopadzie 2016 roku)

Odsłonięcie tablicy poświęconej profesorowi Czernikowi. Na zdjęciu żona Krystyna i wieloeltnia sekretarka Maria Osińska, Pani Maria odeszła po długiej chorobie w listopadzie 2016 roku. Powrót