Steciwko Andrzej

Steciwko Andrzej

Prof. Steciwko  urodził się w roku1950 we Wrocławiu w rodzinie lekarskiej. Liceum Ogólnokształcące ukończył w 1968 r. z wyróżnieniem. W latach 1968 - 1974 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od III-go roku studiów w ramach stypendium rektorskiego studiował wg indywidualnego systemu szkolenia studentów. Za dobre wyniki w nauce w 1973 r. otrzymał odznakę „Wzorowego Studenta”. W 1974 r. uzyskał dyplom lekarza medycyny z wyróżnieniem. Pracę zawodową rozpoczął w października 1974 r. w Klinice Nefrologii Akademii Medycznej we Wrocławiu jako asystent - stażysta.  Po zdaniu w 1977 r. egzaminu specjalizacyjnego I stopnia z zakresu chorób wewnętrznych został mianowany na stanowisko starszego asystenta. W 1982 r. obronił pracę doktorską pod tytułem: „Wpływ neuraminidazy na tkankę nerkową i przebieg eksperymentalnego kłębkowego zapalenia nerek u królików”. W tym też roku zdał egzamin specjalizacyjny II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych. W roku 1983 . został powołany na stanowisko adiunkta.  W roku 1984  zdał egzamin specjalizacyjny II stopnia z zakresu balneologii, bioklimatologii i od tej pory aktywnie uczestniczy w pracach naukowo-badawczych Ośrodka Naukowo-Sanatoryjnego w Cieplicach Zdroju do 1993 roku. W kwietniu 1995 roku został specjalistą drugiego stopnia z zakresu nefrologii, a w 1998 specjalistą II° z medycyny rodzinnej.

W latach 1990-1999 pełni funkcję specjalisty ds. dializoterapii i nefrologii województwa legnickiego, a w latach funkcję Specjalisty Regionalnego ds. Nefrologii i Dializoterapii, a od 1999 do chwili obecnej jest specjalistą Wojewódzkim ds. Medycyny Rodzinnej.  W roku 1991 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie pracy habilitacyjnej pt.: „Zmiany ultrastrukturalne wybranych elementów budowy kłębka nerkowego powstałe w wyniku działania neuraminidazy i jej wpływ na przebieg kłębkowego zapalenia nerek wywołanego przewlekłym podawaniem ludzkiej immunoglobuliny A w różnych modelach eksperymentalnych”.

W roku1994  został powołany przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na stanowisko kierownika Zakładu Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej i Koordynatora Regionalnego Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzinnych regionu województw wrocławskiego, wałbrzyskiego, jeleniogórskiego, zielonogórskiego, legnickiego.

W latach 1994-1995 zorganizował od podstaw Zakład Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej i Regionalny Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych we Wrocławiu, gromadząc kadrę naukowo-dydaktyczną, tworząc bazę lokalową i szkoleniową, w tym sprzęt oraz aparaturę dydaktyczną. Przy bardzo aktywnym udziale prof. Steciwki został przeprowadzony generalny remont obiektu przeznaczonego na siedzibę ww. instytucji. Obiekt po ośmiu miesiącach remontu został oddany do eksploatacji i należy do najładniejszych i najlepiej zorganizowanych ośrodków tego typu w Polsce. Zajmuje pierwsze miejsce pod względem ilości wyszkolonych lekarzy rodzinnych.

Katedra Medycyny Rodzinnej jest największym ośrodkiem medycyny rodzinnej w Polsce na światowym poziomie wyposażenia i organizacji. Posiada 8 pracowni, w tym 5 pracowni fantomowych wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt do szkolenia w prawie wszystkich specjalnościach (pierwsza pomoc medyczna, laryngologia, okulistyka, ginekologia, chirurgia ambulatoryjna, ultrasonografia, refleksoterapia). W siedzibie Katedry znajduje się sala wykładowa oraz sala seminaryjna. Pikanterii nadaje fakt, że siedziba Katedry mieści się budynku byłego Komitetu Dzielnicowego PZPR.

W roku 1995 prof. Steciwko  został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Medycznej we Wrocławiu natomiast w 1998 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Był inicjatorem powstania i otwarcia 19 modelowych praktyk lekarzy rodzinnych na terenie Dolnego Śląska, które działają w pełnym zakresie i cieszą się wysoką oceną władz wojewódzkich i ministerialnych. Uczestniczył w wielu spotkaniach władz miejskich i samorządowych  dotyczących restrukturyzacji podstawowej opieki zdrowotnej i wdrażania instytucji lekarza rodzinnego. Wielokrotnie uczestniczył czynnie w opracowaniu projektów budowlanych, aranżacyjnych i finansowych (w tym umów i kontraktów) w utworzonych modelowych praktykach lekarzy rodzinnych na terenie Dolnego Śląska. Dzięki staraniom  prof.. Steciwki 21 modelowych praktyk  lekarza rodzinnego uzyskało pieniądze z PHARE, w wysokości od 20 000 do 70 000 zł  z przeznaczeniem na remonty i wyposażenie w sprzęt medyczny.

            W roku 1976 odbył staż  z zakresu immunologii i immunopatomorfologii w Pracowni Immunopatologii Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, kierowanej przez prof. dr hab. Adama Nowosławskiego. W 1981 r. był na stażu  z zakresu immunologii i nefrologii w Debreczynie, gdzie pracował w laboratoriach naukowych i Klinice pod kierownictwem prof. Georgy Kakuka. W 1985 r. był na stażu z zakresu immunologii, dializoterapii, transplantologii i nefrologii w Berlińskim Centrum Chorób Nerek i Transplantacji „Friedrichshain”, a w 1987 r. odbył staż z zakresu nefrologii i immunopatomorfologii w Klinice Urologiczno-Nefrologicznej Akademii Medycznej w Dreźnie. Odbył również w 1995 roku staż w Katedrze Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu w Utrechcie u prof. Ruuta de Melkera. Od tej pory została nawiązana ścisła współpraca pomiędzy Zakładem Medycyny Rodzinnej AM we Wrocławiu a Katedrą Medycyny Rodzinnej w Utrechcie, w ramach której odbyły się wielokrotne wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych w formie wyjazdów szkoleniowych i pobytów studyjnych. W latach 1996-99 był współkoordynatorem międzynarodowych programów Tempus  wspólnych dla czterech zakładów medycyny rodzinnej Akademii Medycznych w Polsce (Wrocław, Kraków, Łódź i Szczecin), w ramach których zakupiono dla Zakładu Medycyny Rodzinnej AM we Wrocławiu kompletne wyposażenie 5 pracowni fantomowych oraz sprzęt do dwóch pracowni dydaktycznych. Był również na kilku stażach krajowych organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie W trakcie pobytu na ww. stażach zarówno krajowych jak i zagranicznych prof. Steciwko opracował szereg nowych technik badawczych, które wdrożył do badań klinicznych i doświadczalnych w Klinice Nefrologii. W 1976 r. zorganizował w Klinice Nefrologii Pracownię Badań Immunofluorescencyjnych i Eksperymentalnych, którą kieruje do chwili obecnej (od 1998 r. wchodzi ona w skład Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej. Od tamtej pory prowadzi też własne badania doświadczalne nad etiologią i immunopatomechanizmem kłębkowych zapaleń nerek. Nawiązał w tym czasie współpracę naukową, m.in. z Instytutem Pasteura w Paryżu oraz Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu.

Przed 20 laty, prof.Steciwko jako jeden z pierwszych w Polsce rozpoczął i nadal prowadzi badania i obserwacje kliniczne chorych z przewlekłym kłębkowym zapaleniem nerek z masywnymi złogami IgA w kłębku nerkowym, czyli tzw. IgA - nefropatią.

Był autorem lub współautorem 362 publikacji, w tym 39 rozdziałów w książkach i skryptach . Jest redaktorem wydania polskiego podręcznika Sloane P.D., Slatt L.M., Curtis P. „Medycyna rodzinna”, redaktorem 4 skryptów „Ćwiczenia w pracowniach fantomowych” (1998), „Praktyka lekarza Rodzinnego – Aspekty organizacyjne, prawne, i finansowe” (1998r.) redaktorem 3 książek pt.: „Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego”, autorem lub współautorem 3 podrozdziałów w książce „Dializoterapia w codziennej praktyce” , 2 podrozdziałów w książce „Medycyna rodzinna”, 2 podrozdziałów w książce „Standardy postępowania w leczeniu chorób nerek” Gdańsk 2001, i 1 podrozdziału w książce „Erytropoetyna od odkrycia do zastosowań klinicznych” Gdańsk 2001, współredaktorem i autorem kilku podrozdziałów w książce pt.: „Komunikowanie się lekarza z pacjentem” (2000) i kilkunastu podrozdziałów w skryptach z dziedziny nefrologii oraz medycyny rodzinnej. Jest także  członkiem Komitetu Redakcyjnego i współautorem podrozdziału w książce „Academia Medica Wratislaviensis 1950-2000 wydanej w 2000 r. Prof. Steciwko jest przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego i autorem podrozdziałów w książce „Akademia Medyczna we Wrocławiu w latach 1990-1995”.

Od 1974 do 1992 roku był odpowiedzialny z ramienia Kliniki Nefrologii za współpracę Kliniki z Zakładami Przemysłowymi Dolnego Śląska, prowadząc badania i leczenie pracowników tychże Zakładów.

           

Od 1974 roku był opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Nefrologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Był organizatorem i kierownikiem kilkunastu studenckich obozów naukowych. W latach 1978, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2001, 2002 był organizatorem Ogólnopolskich Sympozjów Studenckich Kół Nefrologicznych z udziałem lekarzy nefrologów. Sympozja te odbywały się we Wrocławiu – Sulistrowiczkach oraz w Przesiece i Szklarskiej Porębie. Za działalność w Studenckim Towarzystwie Naukowym otrzymał kilkakrotnie wyróżnienia oraz Medal i Złotą Odznakę STN.  Był trzykrotnie przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na I rok studiów Akademii Medycznej w latach 1994, 1995, 1996.

Wygłosił dwa referaty naukowe na posiedzeniach Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz trzy wykłady w Oddziale Wrocławskim Polskiej Akademii Nauk. Zaproszenie do wygłoszenia wykładów w tych instytucjach jest we Wrocławiu bardzo nobilitujące i zdarza się we Wrocławiu niewielu przedstawicielom nauk medycznych.

            Prof. Steciwko był recenzentem 21 prac doktorskich. Pod jego kierownictwem 13 lekarzy uzyskało specjalizację I stopnia z zakresu chorób wewnętrznych, 6 - II stopnia z chorób wewnętrznych, 2 lekarzy - II stopnia z zakresu nefrologii. Obecnie jest kierownikiem specjalizacji II stopnia z chorób wewnętrznych - 9 lekarzy i II stopnia z nefrologii - 3 lekarzy. Również pod jego kierownictwem  524 lekarzy uzyskało specjalizację z zakresu medycyny rodzinnej, obecnie jest kierownikiem specjalizacji 234 lekarzy przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z medycyny rodzinnej. Jest promotorem 9 prac doktorskich

           Brał czynny udział w kilkudziesięciu Zjazdach i Kongresach międzynarodowych i krajowych przedstawiając na nich wyniki swoich prac zarówno doświadczalnych jak i klinicznych.

W roku 1977 był współorganizatorem Ogólnopolskiego Sympozjum Polskiego Towarzystwa Lekarskiego na temat „Cukrzyca i Nerki” pełniąc funkcję Sekretarza Komitetu Organizacyjnego. W 1980 r. również jako sekretarz Komitetu Organizacyjnego brał aktywny udział w organizacyjnym i naukowym przygotowaniu II Międzynarodowego Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. W 1991 roku, jako vice przewodniczący, organizował Ogólnopolskie Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego pt.: „Glomerulopatie”. W 1995 roku był vice przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego i członkiem Komitetu Naukowego VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Immunologicznego. W 1996 roku był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Sympozjum Jubileuszowego z okazji „XXX-lecia pierwszego przeszczepu nerki w ośrodku wrocławskim”. Był przewodniczącym Komitetów Organizacyjnych i Naukowych 6 Zjazdów Lekarzy Rodzinnych Dolnego Śląska, przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego I Kongresu Medycyny Rodzinnej  we Wrocławiu w roku 2000, V-ce Przewodniczącym Komitetu Naukowego I i II Ogólnopolskiego Zjazdu Medycyny Rodzinnej (Szczecin 2001, Łódź 2002), przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego „Obchodów 50-lecia Akademii Medycznej we Wrocławiu”, w których udział wzięło ok. 8000 uczestników . W październiku 2004  był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego II Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej we Wrocławiu .Wybrany został ponownie na drugą kadencję Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

W latach 1981-1989 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. klinicznych Państwowego Szpitala Klinicznego nr 5. W tym okresie został przeprowadzony generalny remont Kliniki Nefrologii, apteki centralnej szpitala i budynku Pracowni Badań Immunoflurescencyjnych i Eksperymentalnych. W latach 1989-1993 był  rzecznikiem prasowym Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Był przewodniczącym zespołu redakcyjnego wydawnictwa pt.: „Akademia Medyczna 1991-1995”. Od roku 1993 do chwili obecnej jest w kolegium redakcyjnym kwartalnika „Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej” („Advances in clinical and experimental medicine”). Od 1999 roku do chwili obecnej jest redaktorem naczelnym kwartalnika Polska Medycyna Rodzinna oraz redaktorem „Wybranych zagadnień z praktyki lekarza rodzinnego”. W latach 1993-1996 był przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania oraz Senackiej Komisji Wydawniczej. Od 1993 roku jest członkiem Rady Nadzorczej  ZOZ „Pulsantis” oraz konsultantem z zakresu nefrologii Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej w Warszawie. W latach 1993-1996 był Prorektorem ds. Dydaktyki Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 1997-1999 pełnił funkcję pełnomocnika Rektora ds. budowy Centrum Klinicznego Nowej Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 1991-1999 był członkiem Zespołu ds. Restrukturyzacji Szpitali Klinicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od roku1998 do chwili obecnej jest opiekunem Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej oprócz tego był członkiem Senatu w kadencji 1993-1996 pełniąc funkcję przewodniczącego Senackiej Komisji Wydawniczej i przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania oraz od 1998 do chwili obecnej jest członkiem Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania. Jest członkiem Rady Naukowej kwartalników: „Nefrologia i Dializoterapia Polska”, „Standardy Medyczne”, „Polska Medycyna Rodzinna”, „Problemy Medycyny Rodzinnej”; „Medycyna Metaboliczna”, Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze”, Essentia Medica”, „Advances in Clinical and Experimental Medicine”. Jest też członkiem Komisji Nauk Medycznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. 

Od maja 2003 r. prof. Steciwko pełni funkcję Rektora  Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. Jest to najnowsze wyzwanie dla naszego    „Tytana Pracy”. Wykorzystując swoje bogate i wszechstronne doświadczenie z niczego tworzy nową wyższą szkołę medyczną. Nadaje jej nie tylko odpowiednią rangę naukową, ale tworzy także doskonałą bazę dydaktyczną. Zbudowana od podstaw sala wykładowa jest jedną z najbardziej nowoczesnych jaką ostatnio widziałem.

Prof. Steciwko należał do wielu Towarzystw Naukowych: był  członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Transplantologii, Europejskiego Towarzystwa Chorób Nerek Dializy i Transplantacji (EDTA-ERA), Międzynarodowego Towarzystwa Nefrologicznego (ISN), członkiem „Stowarzyszenia Europejskich Więzi”, Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa, Polskiego Towarzystwa Balneologii i Fizykoterapii pełniąc od pięciu lat funkcję członka Zarządu tego Towarzystwa, członkiem Polskiej Akademii Medycyny Rodzinnej, członkiem-założycielem Stowarzyszenia Przyjaciół Medycyny Rodzinnej i Lekarzy Rodzinnych, pełniąc funkcję Vice Prezesa oraz członkiem Zarządu Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej a od 1999 r. Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej do chwili obecnej, również od 1999 r. do chwili obecnej jest członkiem Rady Naukowej Fundacji na rzecz dzieci Zagłębia Miedziowego, członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego, członkiem założycielem polskiego Towarzystwa Medycyny i Chirurgii Ambulatoryjnej, jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego PTN w latach 1993-1996 oraz od 2000 do chwili obecnej oraz przewodniczącym Komisji ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej Zarządu Głównego TIP od 2000 do chwili obecnej oraz członkiem Zarządu Głównego TIP od 2001 do chwili obecnej. Od 2002 r. do chwili obecnej jest również członkiem Komisji ds., Polityki Zdrowotnej Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, członkiem Komisji Ekspertów ds., Akredytacji Ośrodków Szkoleniowych z zakresu medycyny rodzinnej (powołany przez Ministra Zdrowia), członkiem Komisji ds. Weryfikacji Specjalizacji powołanej przez Ministra Zdrowia. W ramach działalności w ww. Towarzystwach wygłosił ponad 80 wykładów i referatów naukowych. Jest członkiem Rotary Club - Wrocław Centrum pełniąc w latach 2001-2003  funkcję V-ce Prezydenta, a w roku 2004-2005 funkcję Prezydenta tego Klubu.

Prof. Steciwko otrzymał liczne dyplomy za działalność naukowo-dydaktyczną w Studenckim Ruchu Naukowym oraz Medal „Za zasługi dla rozwoju Studenckiego Ruchu Naukowego” i Złotą Odznakę STN. Otrzymał 12 nagród indywidualnych  Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu „Za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej” a także nagrodę zespołową II-go za działalność dydaktyczną i organizacyjną

W grudniu 1986 r. otrzymał Zespołową Nagrodę Naukową  I-go Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej - „Za szczególnie ważne i twórcze osiągnięcia”, a w grudniu 1990 r. Indywidualną Nagrodę Dydaktyczną III-go Stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej - „Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej”. W listopadzie 1992 roku otrzymał prestiżową nagrodę im. Ludwika Hirszfelda Polskiego Towarzystwa Immunologicznego za najlepszą pracę opublikowaną w czasopiśmie Polish Journal of Immunology Immunologia Polska w latach 1989-1992. W grudniu 1992 roku otrzymał nagrodę indywidualną Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za pracę habilitacyjną . W 1996 otrzymał indywidualną nagrodę Ministra Zdrowia „Za osiągnięcia w zakresie kształcenia lekarzy rodzinnych”. Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu w uznaniu zasług położonych dla rozwoju działalności Uczelni przyznał mu „Medal Academia Medica Wratislaviensis Polonia” i „Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”, srebrny medal „50-lecia AM” oraz Złotą Odznakę „Academia Medica Wratislaviensis”. Został również odznaczony „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski” „Brązowym Krzyżem Zasługi”, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Województwa i Miasta Wrocławia”, „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, otrzymał również najwyższe odznaczenie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej „Statuetkę Hipokratesa” za szczególne zasługi na rzecz rozwoju medycyny rodzinnej w Polsce oraz odznakę „Zasłużonemu - Polskie Towarzystwo Lekarskie” przyznany przez ZG PTL.

Prywatnie prof. Steciwko jest pogodnym, uroczym człowiekiem. Chętnie pomaga wszystkim będącym w potrzebie. Jest za to ceniony i lubiany przez swoich współpracowników. Jest urodzonym organizatorem, co wynika z jego życiorysu. Był też kilkakrotnie organizatorem Balu Lekarzy Rodzinnych we Wrocławskim Ratuszu, które przeszły do historii. Żona Małgorzata jest lekarzem radiologiem, mają  dwoje dorosłych dzieci . Córka jest prawnikiem, a syn farmaceutą. 

Powrót