ACTA MEDICORUM POLONORUM 2012

SPIS TREŚCI:

Wstęp

Artykuły
Józef Słowik, Tadeusz Hławiczka, Kazimierz Santarius: Jan Jerzy Buzek (1874-1940), polski lekarz i poseł na Zaolziu
Władysław Wanowski: Doktor Aleksander Wanowski (1886-1966), polski lekarz w Mołdawii
Józef Słowik, Tadeusz Hławiczka, Kazimierz Santarius: Józef Mazurek (1891-1968), polski lekarz na Zaolziu
Maria Ciesielska: Stefania Perzanowska (1896-1974), lekarka i więźniarka obozu w Majdanku
Antoni Sukiennicki: Alfons Gdyra (1909-1977), ginekolog i położnik, pierwszy dyrektor szpitala w Ostrowie Wielkopolskim
Joanna Lusek: Opieka sanitarno-epidemiologiczna w Katowicach na przełomie XIX i XX wieku i jej organizatorzy

Autobiografie, pamiętniki i wspomnienia

Józef Granatowicz: Wspomnienie o prof. dr. Antonim T. Juraszu (1882-1961)
Alfons Gdyra: „Medicus”. Moje okupacyjne losy 1939-1945
Joanna Nieznanowska: Wspomnienie o prof. Tadeuszu Brzezińskim (1929-2010)

Źródła i materiały

Anita Magowska: Karol Marcinkowski jako filozof medycyny.
Karol Marcinkowski: Ogólne źródła wskazań (przekład: Radosław Piętka i Magdalena Szymań- ska-Piętka)
Karol Marcinkowski: Curriculum vitae (przekład: Radosław Piętka i Magdalena Szymańska-Piętka)
Karol Marcinkowski: De fontibus indicationem generatim
Karol Marcinkowski: Curriculum Vitae ex decreto gratiosi Medicorum Ordinis Berolinensis adiectum
Anita Magowska: Seweryn Gałęzowski wśród polskich uchodźców w Paryżu w połowie XIX w.
Seweryn Gałęzowski: Listy do Józefa Bohdana Zaleskiego
Listy prof. Antoniego Tomasza Jurasza i jego dotyczące z lat 1944-1961

Recenzje i notyPowrót